Zaznacz stronę

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek przyjęła zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy
Ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender”. Jego celem jest wypowiedzenie przez Polskę
genderowej Konwencji stambulskiej i rozpoczęcie prac nad Konwencją o prawach rodziny.
Rejestracja Komitetu oznacza rozpoczęcie oficjalnej zbiórki podpisów pod projektem ustawy.
Konwencja stambulska podważa prawa przysługujące rodzinom oraz narzuca ideologiczne i
nieskuteczne rozwiązania krajom, które ją ratyfikowały.

Konwencja stambulska to dokument, który, pomimo upływu pięciu lat od jego przyjęcia, wciąż budzi
istotne kontrowersje. Zbudowany on został na ideologii gender, która kobiecość i męskość postrzega
wyłącznie jako społeczne konstrukty, niezależne od obiektywnych uwarunkowań wynikających z
biologii i upatruje w istnieniu ról płciowych źródła przemocy i dyskryminacji. Wprowadzenie tego
kontrowersyjnego paradygmatu walki z przemocą jest niezgodne z szeregiem przepisów polskiej
Konstytucji. Przede wszystkim, poprzez wprowadzenie niejednoznacznej definicji płci jest sprzeczne z
art. 18, który chroni rodzinę i tożsamość małżeństwa oraz z zasadą demokratycznego państwa
prawnego (art. 2). Narzucając obowiązkową edukację o tzw. niestereotypowych rolach płciowych,
Konwencja godzi również w prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi
przekonaniami, gwarantowane przez art. 48 Konstytucji RP. Konwencja godzi także w zasady
wolności sumienia (art. 53 Konstytucji) i ochrony praw dziecka (art. 72 Konstytucji).
Wbrew oficjalnej nazwie, dokument nie zapewnia skutecznych środków ochrony przed przemocą. Jak
zostało to już wspomniane, błędnie identyfikuje przyczyny tego zjawiska, upatrując ich w istnieniu ról
płciowych. Konwencja pomija przy tym takie patologie życia społecznego, jak uzależnienia, rozpad
rodziny czy seksualizacja wizerunku kobiet w mediach. Nie odnosi się ona również w żaden sposób do
problemu pornografii, która bardzo często ukazuje kobiety w sposób przedmiotowy, a jest coraz
szerzej dostępna również dla coraz młodszych chłopców. Badania udowadniają, że w krajach, gdzie
wprowadzono sposoby walki z przemocą podobne do tych, które przyjęto w Konwencji stambulskiej
(np. Dania, Szwecja), wskaźnik przemocy jest wyższy niż w Polsce. Na tę chwilę, dokumentu nie
przyjęło 13 państw Rady Europy, m.in. Węgry, Czechy, Słowacja, Bułgaria czy Wielka Brytania. Polska
jest jedynym państwem Grupy Wyszehradzkiej, które ratyfikowało ten kontrowersyjny dokument.
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender” został zainicjowany przez
Instytut Ordo Iuris, Chrześcijański Kongres Społeczny i szereg innych organizacji prorodzinnych.
Oprócz wypowiedzenia Konwencji stambulskiej, jego celem jest rozpoczęcie prac nad
międzynarodową Konwencją o prawach rodziny. Celem tego dokumentu ma być ochrona praw
rodziny oraz jej autonomii oraz wprowadzenie skutecznych, opartych na wiedzy naukowej rozwiązań
mających na celu przeciwdziałanie przemocy i pomoc jej ofiarom.  
„Zaczynamy zbiórkę podpisów pod inicjatywą obywatelską, której celem jest wypowiedzenie
wadliwej Konwencji stambulskiej i zastąpienie jej wolną od ideologii i opartą na skutecznych,
bazujących na wiedzy naukowej rozwiązaniach, Konwencji o prawach rodziny. Ma ona za zadanie
ochronę rodziny i jej autonomii oraz wprowadzenie realnych i skutecznych rozwiązań
antyprzemocowych” – zaznaczyła Karolina Pawłowska, Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego
Ordo Iuris.